Vedtægter

§ 1

Selskabets navn:
Selskabets navn er TOLDSTRUPSELSKABET.

Selskabets hjemsted:
Selskabets hjemsted er Toldstrups Hus, Damgade 26. 5610 Assens.

§ 2

Selskabets formål:
Selskabets formål er:

 • at udbrede kendskabet til Toldstrups indsats under besættelsen og derved bidrage til en fortsat folkeligt funderet forsvarsvilje.
 • at værne om Toldstrups minde ved lejlighedsvise samlinger omkring den opsatte mindesten i Assens.
 • i Toldstrups barndomshjem, Damgade 26 i Assens, som under navnet ”Toldstrups Hus” ejes af Toldstrupselskabet, at opbygge og drive et museum med tilhørende bibliotek, læse- og mindestuer med henblik på at formidle viden om Toldstrup og om besættelsestiden 1940 til 1945, som den blev oplevet på Vestfyn.

§ 3

Medlemskreds:
Som medlemmer optages enhver borger eller forsvarsrelateret forening, som har lyst og vilje til at arbejde for selskabets formål.
Indmeldelse sker på selskabets indmeldelsesblanket. Medlemskabet har først gyldighed 15 dage efter, at medlemmet har betalt kontingent.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves forud for hvert regnskabsår.
Er kontingentet ikke betalt senest 01. april, ophører medlemskabet.

§ 4

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 15 dage før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. valg af stemmetællere
 2. valg af dirigent
 3. formandens beretning
 4. regnskabsaflæggelse
 5. behandling af indkomne forslag
 6. godkendelse af budget
 7. fastsættelse af kontingent
 8. valg af formand
 9. valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
 10. valg af revisor og én revisor suppleant
 11. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres i indkaldelsen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én af mødedeltagerne.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, fortages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6

Selskabets daglige ledelse:
Selskabets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer og to medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode.

Bestyrelsen leder selskabet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg skal bestyrelsen afholde konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden, og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med mindst otte dages varsel og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger, efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7

Økonomi, regnskab og revision:
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er over for generalforsamling ansvarlig for budget og regnskab.
Selskabets regnskab føres af kassereren, der tillige fører selskabets medlemsregister.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8

Tegningsregler og hæftelse:
Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i selskabet. Ved optagelse af lån tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

§ 9

Vedtægtsændringer:
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10

Opløsning:
Opløsning af selskabet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær.
Selskabets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i § 2 fastsatte formål.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes på den opløsende generalforsamling.

§ 11

Datering:
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. oktober 2017

 

Damgade 26 – Toldstrups Hus – Foto febr. 2019

 

HISTORISKE   VEDTÆGTER
Den stiftende generalforsamling 2013

 

§ 1

Selskabets navn:
Selskabets navn er TOLDSTRUPSELSKABET.
Selskabets hjemsted:
Selskabets hjemsted er den til enhver tid værende formands bopæl.

§2

Selskabets formål:
Selskabets formål er:
–    at udbrede kendskabet til Jens Toldstrups indsats under besættelsen og derved bidrage til en fortsat folkeligt funderet forsvarsvilje.
–    at værne om Toldstrups minde ved lejlighedsvise samlinger omkring den opsatte mindesten i Assens.

§3

Medlemskreds:
Som medlemmer optages enhver borger eller forsvarsrelateret forening, som har lyst og vilje til at arbejde for selskabets formål.

Indmeldelse sker på selskabets indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt 15 dage efter at medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Er medlemskontingentet ikke betalt senest 01. april ophører medlemskabet.

§4

Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne.

Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 15 dage før generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. valg af stemmetællere
 2. valg af dirigent
 3. formandens beretning
 4. regnskabsaflæggelse
 5. behandling af indkomne forslag
 6. godkendelse af budget
 7. fastsættelse af kontingent
 8. valg af formand
 9. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 10. valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 11. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen og skal bekendtgøres i indkaldelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én af mødedeltagerne.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5

Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6

Selskabets daglige ledelse:
Selskabets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer, og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen leder selskabet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg skal bestyrelsen afholde konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden, og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med mindst otte dages varsel og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§7

Økonomi, regnskab og revision:
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.
Selskabets regnskab føres af kassereren, der tillige fører selskabets medlemsregister.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8

Tegningsregler og hæftelse:
Selskabet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i selskabet. Ved optagelse af lån tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler selskabet.

§9

Vedtægtsændringer:
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10

Opløsning:
Opløsning af selskabet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Selskabets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med det i §2 fastsatte formål.
Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11

Datering:
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. oktober 2013.

 

Dirigentens underskrift:____________________________________

Preben Find.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toldstrupselskabet