Generalforsamling 2023

Toldstrupselskabet har afholdt sin ordinære generalforsamling 2023, d. 28. marts 2023. Generalforsamlingen blev afholdt i Kirkens Hus i Adelgade i Assens. Formanden Preben Find bød velkommen til de fremmødte og i.h.t. vedtægterne blev dagsordenen læst op. Efterfølgende blev Evan Jensen valgt til dirigent. Formanden gennemgik årets begivenheder og beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Kassereren Tom Kristensen fremlagde regnskabet, som viste et overskud, der blev forklaret med bl.a. donationer fra medlemmerne af Toldstrupselskabet samt et kommunalt tilskud til driften af museet. Regnskab og budget for 2024 blev godkendt. Kontingent uændret – årligt kr. 100,00 for medlemskab af Toldstrupselskabet. Valghandlinger: formand Preben Find genvalgt m. akklamation af generalforsamlingen. 2 bestyrelsesmedlemmer: Hans Lauridsen og Folmer Riis. 2 suppleanter: Poul Kej og Karsten Plum. Revisor: Karsten Plum og revisorsuppleant: Knud Vestergaard. Efter lidt debat under eventuelt afsluttede dirigenten Evan Jensen generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som afslutning på årets generalforsamling takkede Preben Find dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen og afsluttede med et 3-foldigt leve for Toldstrupselskabet.